Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polityka prywatności serwisu pr-manager.pl

 

§ 1.
WSTĘP

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego działającego pod adresem https://www.pr-manager.pl/ jest spółka Forum Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23, REGON 631046924, adres e-mail bok@forum-media.pl, zwana dalej Wydawnictwem lub Usługodawcą.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego przez jego Użytkowników, a w szczególności zasady przeglądania zawartości serwisu internetowego oraz zasady sprzedaży prenumerat Czasopisma "PR manager".
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych w serwisie internetowym.
 4. Wszelkie publikacje w serwisie internetowym dokonywane są w języku polskim.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.pr-manager.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 2.
DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

 1. Prenumerata – roczna Prenumerata Ekonomiczna, roczna Prenumerata Online oraz roczna Prenumerata Premium.
 2. Abonament – pod pojęciem należy rozumieć roczny okres Prenumeraty. Liczba wydań w ramach Prenumeraty określona jest w ofercie.
 3. Prenumerata Ekonomiczna – roczna prenumerata kwartalnika PR manager w wersji papierowej, obejmująca zniżki w prestiżowych konferencjach organizowanych przez Wydawnictwo.
 4. Prenumerata Online - roczny dostęp do serwisu pr-manager.pl oraz e-wydań kwartalnika PR manager, obejmująca zniżki w prestiżowych konferencjach organizowanych przez Wydawnictwo.
 5. Prenumerata Premium – roczna prenumerata kwartalnika PR manager w wersji papierowej, roczny dostęp do portalu pr-manager.pl oraz e-wydań czasopisma obejmująca zniżki w prestiżowych konferencjach organizowanych przez Wydawnictwo.
 6. Czasopismo – kwartalnik PR manager, czasopismo specjalistyczne dla logopedów występujące zarówno w wersji papierowej jak i w formie e-wydania.
 7. Umowa – umowa dotycząca Prenumeraty, do której zastosowanie ma niniejszy Regulamin.
 8. Serwis internetowy – oznacza serwis prowadzony przez Wydawnictwo, dostępny na stronie internetowej https://www.pr-manager.pl/.
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu internetowego.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 11. Klient – osoba fizyczna, zawierająca Umowę bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która kupiła dostęp do Czasopisma i/lub treści Serwisu internetowego.
 12. Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu internetowego na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 13. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Serwisu internetowego, w którym gromadzone są dane dotyczące zarejestrowanego Użytkownika, Klienta oraz zakupionych Prenumerat.
 14. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko Użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Serwisu Internetowego.
 15. Konsultant – pracownik Wydawnictwa (lub osoba wykonująca na rzecz Wydawnictwa czynności określone niniejszym Regulaminem na innej podstawie prawnej) przyjmujący w rozmowie telefonicznej Zamówienie lub inne dyspozycje od Użytkownika.
 16. Zamówienie – czynność podejmowana przez zarejestrowanego Użytkownika, polegająca na:
  1. wyborze w ramach Serwisu internetowego określonej Prenumeraty, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie,
  2. wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia w wersji papierowej dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa lub w Czasopiśmie
  3. wysłaniu drogą e-mailową oświadczenia woli Klienta określającego jednoznacznie rodzaj Prenumeraty,
  4. złożeniu oświadczenia woli Klienta określającego jednoznacznie rodzaj Prenumeraty podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem.
 17. Formularz Zamówienia – formularz zawierający dane Klienta i szczegóły Zamówienia.
 18. Formularz Zamówienia online – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym przy każdej z Prenumerat, umożliwiający zakup Prenumeraty.
 19. Formularz Zamówienia w wersji papierowej – formularz dostępny w wersji papierowej w Czasopiśmie, zawierający niezbędne informacje do zawarcia Umowy.
 20. Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego.

 

§ 3.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem https://www.pr-manager.pl/regulamin w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Polityka Prywatności Serwisu internetowego dostępna jest pod adresem https://www.pr-manager.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Regulamin dotyczy Prenumeraty, o ile w odpowiedniej ofercie Wydawnictwo zaznaczy, że Regulamin ma do niej zastosowanie.
 4. Wydawnictwo oferuje następujące wersje Prenumeraty:
  1. Prenumerata Ekonomiczna;
  2. Prenumerata Online;
  3. Prenumerata Premium.
 5. Regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Wydawnictwo w ramach Serwisu internetowego prowadzi sprzedaż do osób dokonujących zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 4.
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu Internetowego, w tym składania Zamówień, niezbędne jest posiadanie:
  1. komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;
  2. dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player, obsługującą pliki cookies z włączona ich obsługą (zalecane);
  3. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail (wymagany dla rejestracji w Serwisie internetowym, w tym w składania Zamówień).
 2. Administrator informuje, że strona internetowa Serwisu internetowego wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookie są wykorzystywane w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Serwis internetowy plików cookies znajduje się w Polityce Prywatności.

 

§ 5.
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / KLIENTA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Serwisu internetowego oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 3. Zabrania się korzystania z Serwisu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.
 4. W przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby Serwisu internetowego, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta oraz cofnięcia przyznanego dostępu do zasobów Serwisu internetowego w sytuacji, gdy Użytkownik lub Klient podejmuje umyślne działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Serwisu internetowego bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Użytkowników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 7. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu opłata za Zamówienie nie podlega zwrotowi w całości lub części.
 8. Użytkownik uzyskujący dostęp do Serwisu internetowego w imieniu Klienta reprezentuje Klienta przy akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta, wiąże Klienta.
 9. Przystępując do korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

 

§ 6.
DOSTĘP DO SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu poprzez wpisanie w dowolnej przeglądarce internetowej adresu Strony internetowej. Złożenie Zamówienia wymaga zarejestrowania się w Serwisie internetowym.
 2. Użytkownik może założyć w Serwisie internetowym indywidualne Konto. Po założeniu Konta w Serwisie internetowym Użytkownik posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu internetowego. Założenie Konta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Serwisu Internetowego, natomiast jest niezbędne, aby dokonać zakupu Prenumeraty. Część treści w serwisie dostępna jest dla wyłącznie dla Prenumeratorów, którzy złożyli zamówienie i opłacili Prenumeratę Online lub Premium.
 3. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
 4. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 5. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę, jest podany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. Założenie Konta Użytkownika następuje poprzez:
  1. Rejestrację Użytkownika na Stronie internetowej w sposób opisany w ust. 7 niniejszego paragrafu lub
  2.  połączenie konta na Facebook’u lub konta Google z Kontem w Serwisie internetowym w sposób opisany w ust. 8 niniejszego paragrafu lub
  3. złożenie Zamówienia w sposób opisany w § 2 ust. 17 lit. b), c) i d), po którym następuje kontakt z Konsultantem; po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail stanowiącą potwierdzenie złożenia Zamówienia i link umożliwiający aktywację Konta.
 7. W celu samodzielnego założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. podać imię i nazwisko,
  2. podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;
  3. ustalić Hasło;
  4. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść;
  5. kliknąć w link, którzy przyjdzie na adres skrzynki, o którym mowa w lit. b niniejszego ustępu, celem potwierdzenia prawa do dysponowania tym adresem.
 8. W celu połączenia konta na Facebook’u lub konta Google z Kontem w Serwisie internetowym Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. przejść do zakładki „Załóż Konto”,
  2. wybrać spośród dostępnych: Facebook lub Google,
  3. w otwartym oknie zalogować się na Facebook lub Google i potwierdzić chęć utworzenia Konta.
 9. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6 a) lub 6 b) lub 6 c) niniejszego paragrafu doprowadzi do Rejestracji w Serwisie Internetowym i założenia Konta.
 10. Umowa o świadczenie usługi - prowadzenie Konta - zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta, o których mowa w ust. 6 a) lub 6 b) lub 6 c) niniejszego paragrafu.
 11. Rejestracja w Serwisie internetowym oraz korzystanie z Konta nie podlega opłacie.
 12. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik lub Klient podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 13. Usługodawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników oraz Klientów przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy i Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkowników oraz Klientów.
 14. Usługodawca nigdy nie zwróci się do Użytkownika lub do Klienta o udostępnienie swojego Hasła.
 15. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne.
 16. Użytkownik oraz Klient ma prawo do zamknięcia konta Serwisu internetowego, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres bok@forum-media.pl. W przypadku usunięcia Konta na żądanie Użytkownika lub Klienta, uiszczone wcześniej opłaty za Zamówienie nie podlegają zwrotowi w całości lub części.
 17. Usługodawca usuwa Konto i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Użytkownika lub Klienta.
 18. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika lub Klienta w następujących przypadkach:
  1. nieprzestrzegania przez Użytkownika lub Klienta postanowień Regulaminu,
  2. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika lub Klienta,
  3. korzystania przez Użytkownika lub Klienta z Serwisu internetowego w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
 19. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika lub odpowiednio Klienta do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.

 

§ 7.
PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY

 1. Wydawnictwo przedstawia danej osobie ofertę zawarcia Umowy, w szczególności przez:
  1. udostępnienie jej w materiałach promocyjnych Wydawnictwa;
  2. udostępnienie jej w Czasopiśmie;
  3. przedstawienie oferty przez Konsultanta podczas rozmowy telefonicznej,
  4. zamieszczenie jej w Serwisie internetowym.
 2. Wraz z ofertą Wydawnictwo informuje w szczególności o okresie obowiązywania Umowy i zasadach płatności.
 3. Przed zawarciem Umowy Wydawnictwo umożliwia pobranie z Serwisu internetowego Regulaminu, w formacie umożliwiającym jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (PDF).
 4. Aby zawrzeć Umowę, dana osoba przyjmuje ofertę Wydawnictwa przez:
  1. wypełnienie Formularza zamówienia w wersji papierowej i przesłanie go:
   • pocztą lub kurierem pod adres Wydawnictwa,
   • w formie skanu - pocztą elektroniczną na adres e-mail Wydawnictwa,
   • potwierdzenie Zamówienia telefonicznie z Konsultantem, w sposób opisany w § 6 ust. 6 b).
  2. wypełnienie Formularza zamówienia online w Serwisie internetowym,
  3. złożenie Zamówienia telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta.
 5. Składając zamówienie, Klient:
  1. wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
  2. oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje te postanowienia,
  3. w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie na dostęp do Serwisu internetowego składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Oferta Wydawnictwa może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.
 7. Umowa wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Wydawnictwo oświadczenia Klienta o przyjęciu oferty Wydawnictwa.

 

§ 8.
WARUNKI UMOWY

 1. Cena wybranej Prenumeraty wskazana jest przy zawieraniu Umowy oraz w Serwisie internetowym.
 2. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny za Prenumeratę (na przyszłość) oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Klientów. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie internetowym oraz w Czasopiśmie. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Wydawnictwa dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin wraz ze wskazaną w Zamówieniu ceną.
 3. Cena Prenumeraty płatna jest z góry za cały okres Prenumeraty.
 4. Po upływie okresu trwania Prenumeraty, o ile Klient nie zgłosi rezygnacji z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia, Prenumerata jest przedłużana o następny - taki sam okres Prenumeraty, w aktualnej cenie Prenumeraty i wystawiana jest faktura VAT z 13-dniowym terminem płatności. Dodatkowo, w celu utrzymania ciągłości oraz umożliwienia Klientowi opłacenia należności za kolejny okres Prenumeraty, możliwość pełnego korzystania z Serwisu internetowego dla Prenumeraty Premium zostaje wydłużona o 14 dni.
 5. W przypadku gdy Klient posiada aktywną Prenumeratę Ekonomiczną i chce uzyskać dostęp do Prenumeraty Premium, kwota należności za Prenumeratę Premium zostanie umniejszona proporcjonalnie o już zapłaconą wartość za Prenumeratę Ekonomiczną. Poniesione koszty przesyłki nie umniejszają należności za Prenumeratę Premium.
 6. Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z:
  1. przedłużenia Prenumeraty,
  2. lub dostępu do Serwisu internetowego dla Prenumeraty Premium (i w kolejnym okresie abonamentowym korzystania tylko z Prenumeraty Ekonomicznej),
  w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (61) 66 55 888 lub e-mail: bok@forum-media.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującej Prenumeraty (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta.
 7. W przypadku braku płatności faktury za:
  1. Prenumeratę Ekonomiczną następuje wstrzymanie wysyłki Czasopisma. Wysyłka jest wznawiana dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa.
  2. Prenumeratę Online- następuje blokada dostępu do Serwisu internetowego. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa
  3. Prenumeratę Premium - następuje blokada dostępu do Serwisu internetowego i wstrzymanie wysyłki Czasopisma. Dostęp i wysyłka są przywracane dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa.
 8. Klientowi nie przysługuje prawo rezygnacji z Prenumeraty w okresie jej trwania.
 9. Nieopłacenie faktury za przedłużenie Prenumeraty nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.

 

§ 9.
WYKONANIE UMOWY

 1. Po złożeniu Zamówienia Wydawnictwo niezwłocznie przystępuje do wykonania Umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Prenumerata rozpoczyna się od kolejnego wydania Czasopisma, licząc od bieżącego, aktualnie dostępnego na rynku. Prenumerata Czasopisma może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmować jego kolejne wydania zgodnie z ofertą Wydawnictwa.
 3. Dostęp do Serwisu internetowego w ramach Prenumeraty Online aktywowany jest niezwłoczne po złożeniu Zamówienia.. Płatności dokonać można jednym ze sposobów opisanych w § 10 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 4. Dla Prenumeraty Premium, warunkiem udostępnienia Serwisu internetowego jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym  ze sposobów opisanych w § 10 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Po odnotowaniu płatności na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do Serwisu internetowego.
 5. Prenumerata Ekonomiczna i Premium w wersji papierowej będą dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres pocztowy wskazany podczas składania Zamówienia. Termin realizacji Zamówienia zależy od harmonogramu wydania Czasopisma. Wysyłka Prenumeraty Ekonomicznej i Premium w wersji papierowej realizowana jest zgodnie z harmonogramem wydań Czasopisma, w sposób opisany w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 6. Klient jest proszony o sprawdzenie przesyłki zawierającej Czasopismo. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności w przesyłce Klient proszony jest do zgłoszenia reklamacji w trybie wskazanym w § 11 Regulaminu.

 

§ 10.
CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny Prenumeraty podawane w Serwisie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Koszt dostawy Czasopisma w wersji papierowej w przypadku Prenumeraty Ekonomicznej jest pokrywany przez Klienta, koszt dostawy Czasopisma w wersji papierowej w przypadku Prenumeraty Premium jest pokrywany przez Wydawnictwo. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, jest przedstawiana Klientowi w ramach składanego Zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia złożonego Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient ma możliwość wybrania jednej z dwóch opcji sposobu płatności:
  1. płatność on-line –po zaksięgowaniu płatności w ciągu 7 dni na adres Klienta zostanie wysłana faktura VAT;
  2. płatność przelewem bankowym na numer rachunku bankowego podany przez Wydawnictwo ; faktura VAT z 13-dniowym terminem płatności zostanie wysłana na adres Klienta podany przy składaniu Zamówienia.

 

§ 11.
REKLAMACJE PRENUMERATY

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej wysyłając informacje na adres Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając wiadomość na adres mailowy: bok@forum-media.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju Prenumeraty, nazwę Użytkownika oraz dane Klienta, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 3. Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia Prenumeraty w formie pisemnej na adres Forum Media Polska Sp. z o.o. ul. Polska 13 60-595 Poznań lub mailowo na adres: bok@forum-media.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującej Prenumeraty (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo anulowania Prenumeraty w okresie jej trwania. Niekorzystanie z Serwisu internetowego nie jest równoznaczne z rezygnacją z Prenumeraty, nie jest także podstawą do anulowania faktury.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.
 6. Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
  1. jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
  2. stawce podatku,
  3. sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
  4. wartości sprzedaży netto,
  5. wartości sprzedaży brutto,
  6. kwocie należności ogółem.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 12.
REKLAMACJA SERWISU INTERNETOWEGO I ZGŁASZANIE NADUŻYĆ

 1. Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres bok@forum-media.pl.
 3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane w Serwisie internetowym przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
 4. Reklamacje/zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres Usługodawcy, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację lub nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres, z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

 

§ 13.
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ZAMKNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca lub zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym zamknąć Konto Użytkownika w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym zamyka Konto Użytkownika poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta na adres e-mail Usługodawcy bok@forum-media.pl. Zamknięcie Konta następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Zamknięcie Konta na żądanie Użytkownika nie powoduje anulowania Abonamentu.
 4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym zarejestrowanego Użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 5. W przypadku, gdyby rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie ust. 3 niniejszego paragrafu miałoby wiązać się dla Klienta z poniesieniem przez niego szkody (utrata dostępności do wykupionych Prenumerat) Usługodawca może przyjąć jedno z trzech rozwiązań:
  1. może zwrócić Klientowi należność za Prenumeratę, proporcjonalnie do okresu i zakresu jej wykorzystania.
  2. za zgodą Klienta - może przenieść Prenumeratę udostępnioną w ramach likwidowanego Konta Użytkownika na inne Konto Użytkownika pozostającego w organizacji Klienta;
  3. może wydłużyć funkcjonowanie Serwisu internetowego dla Użytkownika, którego Konto ma podlegać likwidacji, do czasu upływu Prenumeraty; w tym okresie za pośrednictwem likwidowanego Konta nie można dokonać zakupu nowych Prenumerat ani wydłużyć funkcjonowania dotychczas zakupionych Prenumerat.
 6. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zakończeniu funkcjonowania Serwisu internetowego Usługodawca w pierwszej kolejności zawiesza sprzedaż Prenumerat. W stosunku do Klientów, którzy posiadają wykupione i aktywne Prenumeraty postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

 

§ 14.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu internetowego przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu internetowego.
 3. Klient, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Serwisu internetowego, zgłasza ten fakt Usługodawcy mailowo na adres bok@forum-media.pl. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu internetowego.

 

§ 15.
PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. Wydawnictwo oświadcza, że wszystkie materiały dostępne w Czasopiśmie oraz w Serwisie internetowym w tym informacje, grafiki, artykuły, zdjęcia są objęte prawną ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Uzyskanie dostępu do Serwisu internetowego w ramach Konta oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Klientowi (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji, na korzystanie z informacji zawartych w Serwisie internetowym wyłącznie dla własnych potrzeb Klienta, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
  Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do danych treści w Serwisie internetowym.
 3. Licencja nie uprawnia do:
  1. rozpowszechniania informacji pobranych z Serwisu internetowego, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
  2. udzielania dostępu do Serwisu internetowego osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim, poza osobami wyraźnie upoważnionymi przez Klienta,
  3. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu internetowego, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
  4. przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

 

§ 16.
ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu internetowego, wprowadzenia lub wycofania usług Serwisu internetowego, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników lub Klientów.
 2. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Usługodawca każdorazowo zawiadomi Klientów o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie internetowym.
 4. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Usługodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu na adres bok@forum-media.pl. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Użytkownika uznaje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do którego postanowienia § 13 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 5. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu internetowego, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu internetowego, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z Regulaminem, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
  Biuro Obsługi Klienta Forum Media Polska sp. z o.o.ul. Polska 13,60-595 Poznań tel.: 61 66 55 800, fax: (61) 66 55 888, e-mail: bok@forum-media.pl

 

§ 17.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
 3. W przypadku posługiwania się przez Użytkowników lub Klientów wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. Na wypadek gdyby Użytkownik lub Klient posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Użytkownik lub Klient nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Serwisu internetowego, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia oraz jego zwrotu do Usługodawcy (odpowiadające co najmniej kwocie należnego wynagrodzenia) podlegają zwrotowi na rzecz Usługodawcy.